ادبیات هفتم

اموزش درس های ادبیات هفتم

ادبیات هفتم

اموزش درس های ادبیات هفتم

برای دیدن لغات مهم کل درس های فارسی هفتم به ادامه مطلب مراجعه کنید.


 

 لغات درس زنگ افرینش

 حرم :داخل مکان زیارتی

 گرم: مشغول سر گرم                                   غوغا :اشوب و فریاد همهمه

انگار :گویی                                                                   ذره ذره :کم کم

 ابد: جاودان                                 غلتید:از پهلویی به پهلوی دیگر چرخید

موضوع  مطلب                                        دل تنگ: ناراحت  غمگین

فارغ : اسوده راحت                                افق:  کرانه های اسمان

پیغمبر :پیام اور                                       گل دسته  : مناره

گنبد : سقف بزرگ که به شکل نیم کره است              زائر : دیدار کننده

   کام : ارزو میل خواسته   

  زنجره :سیر سیرک  نوعی حشره که از خود صدا تولید میکند

 

          درس دوم چشمه ی معرفت  

کنجکاوی :جستجو برای یافتن چیزی

   هیجان:برانگیختگی و التهاب درونی

معرفت : شناخت                                           گورا:خوشایند لذت بخش

یقین :اطمینان کامل /قطعی                          عظمت:بزرگی شکوه

جاذبه :به سوی خود کشنده /جذب کننده  

اعجاز:کاری شگفت و عجیب انجام دادن

مذاب : ذوب شده /گداخته                      

  سیراب :انچه به اندازه اب خورده است

دیرینه : قدیمی                                    

  اداب دان :اگاه به راه ورسم معاشرت زندگی

وداع:خداحافظی                                       

  معصوم:بی گناه وپاک

زمزمه:خواندن ارام و زیر لب     

     غرور :احساس سربلندی به سبب موفقیت

 

لغات درس سوم نسل اینده ساز نوع نثر ساده و روان  

استعداد:توانایی /قابلیت    

تحلیل:بررسی کردن جزییات یک موضوع

پرشور: دارای عواطف تند

واقعیت: امر واقعی

برخی:بعضی

مطبوعات:روزنامه هاومجلات/جمع مطبوعه

رسانه ها:وسایلی که خبرها و اطلاعات رابه مردم می رسانند مانند رادیو وتلویزیون و روزنامه

 انحراف:دورشدن ازحقیقت چیزی

جبران :باانجام کاری اثر اشتباه را ازبین بردن

پاکدامنی:از گناه دوری کردن / پرهیزکار بودن

پارسایی :پرهیزکاری

صداقت:درستکاری/دوستی

شعور:درک وفهم

متخصصان:کسانی که درامری تخصص وکارشناسی دارند

اعتراف:اشتباه وخطا خود را به زبان اوردن وآن راپذیرفتن

پشتوانه:پشتیبان

همت:  پشت کار قوی /اراده /  انگیزه غیرت:مردانگی

اوایل:جمع اول /اغاز هر چیزی

هیئت: گروه /دسته /جمع

استحکامات:سنگرها/خاک ریزها و مانند ان ها

برخوردار:بهره مند

بحمدالله:خدا راشکر 

مایه:سبب(مایه افتخار)

ببالد:افتخار کند

شعر خوانی راز شکوفایی

زنهار :آگاه باش             

  گورخانه:مقبره

مراد:هدف/آرزو

  سر:راز

بستان:بوستان /باغ گل ومیوه

نهفت:پنهان کرد 

جفت:همراه و همنشین

پیش:نزد

حاصل :فراهم /به دست آوردن

  درس چهارم:بابهاری که میرسداز راه

دوره: زمان و روزگار              شوق:اشتیاق و میل و رغبت فراوان به چیزی

شکوفایی:شکفته شدن/رونق

معمولا: به صورت رایج 

حسرت:افسوس/دریغ/ناراحتی واندوه زیاد

انتقال:جابه جاکردن

پر فراز و فرود:پراز خوشی وناخوشی

فراز:بالا                 فرود:پایین

وابستگی:به کسی نیازمند بودن

استقلال:مستقل بودن /تابع دستور کسی نبودن

شبیه :مانند

دل خوری :ناراحت شدن

لذت:حالت خوشی که به انسان دست میدهد

زلال:صاف و گورا

کیمیا:هر چیز کمیاب و دست نیافتنی

گوناگون : مختلف

سرشار :پر /انباشته

علایق :دلبستگی هاجمع علاقه

اندرز : پندو نصیحت

چالاکی:تند بودن

مهارت :استادی /توانایی انجام دادن کاری به نحو شایسته

تصاویر:جمع تصویر/ شکلها

 

 درس پنجم قلب کو چکم رابه چه کسی بدهم

 اذیت :ازار دادن

واقعا : به درستی حق : شایسته /سزاوار

تمام تمام : کامل

معلو م: آشکار

عقلم میرسید : من درست فکر میکردم

 فورا : سریع و زود

 شلوغ : پرسرو صدا

ولو : پخش و پراکنده

حسابی : کامل /فراوان

رضایت : خشنودی

سعی : تلاش و کو شش

تقصیر :سهل انگاری و کو تاهی

یک عالم : مقدار زیاد/ به اندازه وسعت یک دنیا

سراسر :همه/ تمام

کثیف: الوده

 عجیب : شگفت انگیز/ شگفت آور

 زور گفتن :ظلم وستم کردن 

 گله :شکایت و دل خوری

مهمان خانه : مسافر خانه

 کلمه های مهم درس ششم علم زندگانی

 

 جرئت:دلیری /شجاعت           

   شاخسار:شاخه های درخت

عجز:ناتوانی               

  توش:مخفف توشه ذخیره/غذای سفر(آذوقه)

نوکار :در این جا بی تجربه/کسی که تازه به کاری مشغول شده باشد.   

  حدیث:سخن داستان (دراین درس نکته وپند)

دمساز:همدم وهمراه/سازگار

هجوم: حمله  ناگهانی /یورش

فتنه :در این درس به معنی بلا و مصیبت

برومند:با ثمر/میوه دار/پربار

گیتی:جهان  

سست :ضعیف

جو کناری : جویبار 

  بامکی: بام کو چک

لغات مهم  دعای مادر:املا و معانی این درس برای امتحان نیست

بخسب:بخواب

باز ماندن:محروم شدن

درجت:درجه /رتبه 

اولیا: جمع ولی /دوستان خدا

مستجاب:پذیرفته شده /اجابت شده

 

 درس هفتم : زندگی همین لحظه هاست

تردید: شک                                              دقایق:جمع دقیقه 

دل آِزرده :ناراحت                                        اثنا :میانه ها

حیرت :سر گشتگی / شگفت زده شدن             حک کردن : تراشیدن

صاحبان قبور : کسانی که مرده اند و در گور دفن شده اند.

نظر : نگاه /دید گاه                                  خفتن : خوابیدن

اعظم :بزرگ/ بزرگتر                               غفلت : بی خبری

دی : دیروز                                             نامده : نیامده

الکی:غیر جدی /دروغی         اضطراب :نگرانی /پریشان حالی  

  گره از کار دیگران گشودن:کنایه از بر طرف کردن مشکل

مصاحبت :هم نشینی /گفت و گو      اعجاب: شگفتی و تعجب

تامل :اندیشیدن / فکر کردن               عبرت : پند / اندرز

 معانی لغات سفرنامه اصفهان

 قلم زنی :کندن نقش بر روی فلزات       عین:مثل /مانند

از کوره در رفتن : کنایه از خشمگین شدن

طاقت:تاب و توان             عمارت :ساختمان /بنا

پلکیدن :آ هسته و آرام حرکت کرن

هر هر خندیدن : پیوسته و بیهوده خندیدن

تو نخ چیزی رفتن : مشغول و متمرکز در کاری شدن

کلافه شدن : سخت ناراحت شدن

قراضه : خراب / کهنه و فرسوده     حوصله : صبر /تاب و تحمل

از زبان افتادن : کنایه از خسته شدن از پر حرفی /به کنایه نتوانستم حر ف بزنم

توذوق کسی زدن:مایوس و ناامید کردن کسی

بار و بندیل : اسباب و اساس

ناشتایی : صبحانه عازم :‌قصد کننده تک ودو : تلاش و تکاپو

شوفر:راننده ی اتو مبیل در زبان فرانسه

پوز خند:خنده ای به قصد تمسخر  بیتوته :‌شب در جایی ماندن

پر پر زدن دل :کنایه از نهایت اضطراب و بی تابی

او قات تلخی : تند خویی          دیزی : دیگ / آبگوشت

رونق : رواج

مناره :ستونی بلند در مسجد که در آ> اذان میگویند

آهان : بلی/ آری کار دست کسی دادن : برای کسی مشکل درست کردن

علاف: بی کار و سر در گم         عازم : رهسپار

گو شزد نمودن : یاد آوری کردن / تذکر دادن زیز بار رفتن : کنایه از پذیرفتن مسو لیت  لب و لو چه تو هم رفتن :‌کنایه از اخم کردن / غمگین شدن

یک سطل آب سر کسی ریختن :کنایه از کسی را ما یوس و نا امید کردن

درس هشتم نصیحت امام:( ره )

بیزاری:تنفر/بی میلی

قرائت:خواندن

  ترقی :پیشرفت /برتری یافتن تعالی:بالارفتن    

علامه:بسیاردانا/بسیاردانشمند 

  نشاط:شادمانی         صید:شکار                  شیفته:عاشق 

  وجد:خوشی بسیار/ذوق    نصیب:قسمت        اخلاص:پاکی عقیده  

  عطاکردن:بخشیدن        کسالت:بیماری              عطش:تشنگی  

دار الشفا :خانه ی تن درستی          حجره:اتاق  

ضریح:سازهای که از چوب یا فلزبرسرمقبرهی امامانوبزرگان دین سازند

گشت و گذار :تفریح وگردش

نورچشمان:عزیزان

درس نهم : کلاس ادبیات


چشم دوختن : کنایه از نگاه کردن        جاذبه : گیرایی/جذابیت

دستپاچگی:عجله/شتاب زدگی          جرئت:شجاعت

لحن:آهنگ          مندیش:نیندیش /مخفف میندیش 

پاسی:قسمتی یابخشی از زمان /پاسی ازشب:قسمتی ازشب 

مردم چشم:مردمک چشم           تحسین:آفرین گفتن

نوابغ:جمع نابغه باهوش و زیرک       خرد:کوچک

نظیر :همانند          فراغت :آسودگی        پروا:ترس

تلاوت:خواندن قران              درک:فهمیدن ودریافتن

معانی:جمع معنی 

  چمیدن: به ناز راه رفتن   زنده دلان :هوشیاران /دل آگاهان

روحیه دادن :کنایه از امیدواری وشجاعت ایجاد کردن 

بی نظیر:بی مانند /بی همتا

  واردات :کلاهایی که از خارج کشور به کشور اورده میشود

آراسته :زیبا و مرتب شده

  ملک وجود :هستی و وجود به سرزمین وملک تشبیه شده است( اضافه تشبیهی )

لبریز:پرو انباشته  

چشم از جهان فرو بست :کنایه از فوت کرد

معظم:بزرگوار

پژوهشگر:جست وجو گر

نوید: مژده

صالح:درستکار

شعر خوانی گل و گل

محفل : مجلس

عجوز : سال خورده

   پاره دوز : تعمیر کار کفش   

     محبوب : دوست

حریر : نوعی پارچه نرم    

   مشک : ماده خوشبو که در زیر پوست شکم آهوی نر به دست می آید .

عبیر:ماده ای خوشبو  از ترکیب مشک و گلاب و زعفران

دلا ویز :خوب و پسندیده و دلنشین

درس دهم :

عهد و پیمان

عهد : پیمان

رشته دوستی را قطع نمی کرد :کنایه  از ادامه دادن دوستی است  .

 دوستی به رشته تشبیه شده است

پا ی بند :آن که خود را موظف به انجام امری می داند.

 توصیه : سفارش

موظف : وظیفه ای که هر کس به عهده دارد.

مکث : ایستادن

 حرم مطهر : حرم پاک

صلاح : درستی

هجوم : حمله

کهن سال : قدیمی

صحن : میدان

متواضع : فروتن

عشق به مردم :

رئیس جمهور وقت : رئیس جمهور آن زمان

مطه‍‍ر :پاک و مقدس

صحن :میدان /حیاط

موج جمعیت :جمعیت بسیار زیاد / جمعیت به موج تشبیه شده است

وضع :حالت / وضیعیت

رفتار بهشتی

معین : مقرر/ تعیین  شده

خصلت :ویژ گی / خوی

گرمای محبت

امان :ایمن / آسوده

عیبی :اشکال / ایراد

تحمل : شکیبایی / بردباری کردن

 عابران : رهگذران

انگار : گویا / به نظر

برق خوشحالی : خوش حالی به برق تشبیه شده است / یعنی درخشندگی خوشحالی و شادی

واژ ه نامه روان خوانی برای پیدا کردن معانی بیشتری از لغات میتوانید از واژه یابی که لینک کردم استفاده کنید .

  مهد:گهواره/

رصد خانه :جایی کهخ ستارگان و وضعیت حرکت آنها را بررسی می کنند

مکاتبه :نامه نگاری

تعلم : یاد گرفتن

بر افروخته :روشن

پر خوف :ترسناک

ادیب : نویسنده / سخندان

نجوم : ستاره شناسی

لایق: شایسته

مباحثه :بحث دوطرفه

ناکام : به هدف نرسیده

رونق :رواج

بحث: گفت وگو

تالیف :جمع آوری کردن

طالبان : طلب کنندگان

عالی قدر :بلند مرتبه

فقیه : دانشمند

ظهور :آشکار شدن

رفع:برطرف کردن

طبیب :پزشک

مناظره : گفت و گوی دو طرفه

تحصیل :کسب کردن

تاسیس : بنیان نهادن

احیا : زنده کردن

معانی لغات در س یازدهم

سلمان منا اهل البیت :سلمان از خاندان من است .

پیکر :بدنه

ثمر :نتیجه

حاصل شد : به دست آمد

پیشوا و مقتدا :رهبر

ادبا:جمع ادیب /نویسنده

اعم از :شامل

به نحو احسن:به شکل نیکو

ملل : جمع ملت

مظاهر :نشانه ها

آیین :راه و روش

تکلم :گفت و گو

شایان:سزاوار

متعلق : وابسته

ذوق: شوق /علاقه

استعداد:توانایی

لغات شعر خوانی

رهاند : آزاد کند

رستگاری :سعادتمندی

بوی :باشی

گیتی : جهان

بر کردگار : نزد خدا

سرای : خانه / دنیا

نبی : پیامبر 

 وصی :جانشین

لغات درس دوازدهم :

اسوه : نمونه

رافت :مهربانی

جمال :زیبایی

دادخواهی :گرفتن حق / عدالت خواهی

سیما : چهره

ظلال:سایه

آل :خانواده

متفکر : کسی که فکر می کند

عطو فت : مهربانی

بانگ :صدا

حد لزوم :اندازه ی ضروری

محزون : غمگین

اعتدال :میانه روی

حریم : مرز

 عیادت :  دیدار

لغات حکایت :

حکیم : دانشمند

جانان پدر :عزیزان پدر

ملک:سرزمین

سیم: نقره

قدر بیند:ارزش واحترام بیند

چشمه ی زاینده :چشمه ی جوشان

دولت پاینده :سعادت همیشگی

صدر : بالا

زر: طلا

خواجه : آقا

لقمه چیدن :کنایه از گدایی کردن

به تفاریق : اندک اندک

به محل :در معرض

هنر : مهارت / برتری

درس سیزدهم

ازادی خواه :دوستدار آزادی 

  یک صدا : متحد

سلام الله علیها : سلام خدا بر او باد

کوره راه :راه باریک و دور افتاده

سرفراز :سربلند

مزدوران : کسانی که در برابر پول به بیگانگان و دشمنان کمک می کنند

خان : لقب مالکان زمین

نا جوان مردانه :غیر اخلاقی و ناپسند

از پا در آمد :نابود شد

دلاور:دلیر

مکتب خانه : جایی که کودکان به شیوه ی سنتی آموزش  می دیدند

ختم :پایان

حوزه علمیه :مرکز آموزش علوم دینی

تاسیس:به وجود آوردن

فروتن : کسی که در رفتارش غرور نباشد

خوش بیانی :دلنشینی کلام

جذاب : دوست داشتنی

اعتقاد: باور داشتن چیزی

تاثیر: اثر گذاشتن بر چیزی

علما:دانشمندان

مرجعیت:رهبری

نهضت: :جنبش /حرکت

تظاهرات:راهپیمایی

تبعید:دور کردن یابیرون کردن کسی از شهر ویا کشورش

طرز:شیوه /روش

مرموز:‌مشکوک/نامعلوم

تالیف: نوشتن

استعمارگر : کشوری قوی که کشور ضعیف را به بهانه آباد کردن اشغال میکند

برافراشته : بلند کرده

ممنوع: منع شده

ناگزیز: ناچار فعال:کوشا

اعتصاب:دست از کار کشیدن

استقبال: پیشواز

نظام:سیستم/دستگاه حکومتی

واژگون:سرنگون / به هم ریخته 

پایه گذاری :به وجود آوردن

 

محبوب: دوست داشتنی

میراث: آن چه از گذشتگان باقی مانده  است .


موافقین ۱ مخالفین ۱ ۹۴/۱۲/۰۷
erfan ghadiry

نظرات  (۳۶۱)

چرا درس چهاردهم را نداره
ببخشید ولی درس هفدهم معنی کلمه هایش را ننوشته اید
۰۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۳:۱۵ پارمیس محسنی
گوارا را درست بنویسید
گوارا را درست بنویسید
الکی مثلا من خیلی میفهمم :\
عاخ اولیه رو بردارین فامیلممممم :\
همه ی درس ها را بگذارید.
asshole
سلام مرسی بابت معنی واژه ها  متشکرم
۲۰ مهر ۹۶ ، ۲۲:۲۴ حیدر کریمی
عالیبودش ممنونم واقعا
معنیه شعر هارم بزارید ممنون میشم

۰۴ آبان ۹۶ ، ۰۹:۵۵ محنا کریمی
عالیه

عاااااالی بود
ببخشید  در درس پنجم  واقعا به چه معناست؟

چراااا  روان خوانی هارا نداشت

سلام درس 13 هم رو هم بزارید
۰۱ دی ۹۶ ، ۰۶:۳۷ محسن غریب پرور
سلام من کلاس هفتم هستم و دوشنبه امتحان نوبت اول فارسی تا درس 9 داریم خیلی ممنون که معنی کلمات گذاشتین
ممنون از بابت معنی لغات
ممنون بابت لغت ها لطفا لغت های شعر هارم بزارید
مرسی از ساعت خوبتون واقعا نجاتم داد😘😘😘😘😘
مرسی از ساعت خوبتون واقعا نجاتم داد😘😘😘😘😘
خیلی به هم ریخته بود
بعضی درس هارو ننوشته :-!
ممنون. برای امتحانم خوب بود. اگه میشه معنی شهر ها وحکایت ها را هم بگذارید
۲۶ دی ۹۶ ، ۱۸:۲۹ مخاطب خاص من خداس
سلام بسیار عالی بود .
مرسی
مرسی خوب بود.
بهتربشه
معنی شعر ها رو بگزارید
اههههههه درس 16 ر میخوام لطفا ب دادم برسین
ممنون از ساعت خوبتون
واقعا عالی بود دستتون درد نکنه
درس دوازدهم کووووش ؟ 😖😖😖
۲۵ بهمن ۹۶ ، ۰۷:۴۸ یوسف امیری
عالی بود
چرا درس دوازدهم رو نذاشتین؟؟؟؟
کاش همه ش می نوشت
خیلی ممنون 
عالی بوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
ا برا چی لغات درس چهاردهم نداره میشه لغات این درسم بزارین ممنون می شم ولی حالا در کل خوب بود مرسی
چرا درس چهاردهم رو نداره 
میشه لطفا درسای دیگه رو هم بزارید؟
امکانش هست؟
تو هیچ سایت یا وبلاگی نیست...
خیلی جابه جایی توش داشت

درس چهاردهم داره ولی معلوم نیست 

چند تا از درس ها نیست ولی خوبه


چرا فقط تا در ۹ داره من امتحان دارم باقیست نیست
رس چهارم؟؟؟؟؟
عالی بود
لطفا درس 17 رو هم بزارین ممنون.
لطفا بقیه درس هارو هم بزارید
سلام.خیلی افتضاح هست.چرا همه درس ها را نداره.کار آدم که راه نمی ندازه😥😣.اه اه اه اه.😡😠💢
بابا تا تو بخوای واژه های درس ۹ رو بنویسی مردی که خیلی زیاده  دهنم سرویس  شد 
کل درسا رو هم نداره خود ارز یابی هام اگه میشه بزارین 
واقعا ممنونم
خیلی خوب بود فقط درس های دیگیری رو هم بگزارید
سلام خیلی افتضاح هست واقعا که خودتون نوشتین تمام درس های ادبیات هفتم ولی فقط تا درس ۱۲هست نمیدونم شما چه درغگو هایی هستین وقت آدم رو هم تلف می کنیم 
متاسفم براتون
سلام خیلی افتضاح هست واقعا که خودتون نوشتین تمام درس های ادبیات هفتم ولی فقط تا درس ۱۲هست نمیدونم شما چه دروغگو هایی هستین وقت آدم رو هم تلف می کنید
متاسفم براتون
چرا اسم درس ها را ندارد

Awli bod mmnonm
واقعا دستتون درد نکنه برای من که عالی بود ولی خیلی ها هم اعتراض کردن خواستم خیلی محترمانه از شما درخواست کنم که ادامه درس هارو هم بگذارید هی شما دوستان به جی تشکرتون هست ؟؟؟؟؟؟؟؟..........
۱۹ مهر ۹۷ ، ۱۱:۵۴ عرفان نورنیا
عالیه مرسی
عالییییییییییییییییییییییییییییییییی
سلام ممنون از معنی ها
اگر میشود معنی حکایت ها  را هم بگزارید                                                 ممنون
اگر میشه هم خانواده هایشان هم بگزارید
خوبه ولی میگم معنیه درس لغات شو میده

واقعا خیلی خوب بود ممنون
خوبه بد نیست🙂
چرا نصف درسا رو نداره. ....  معنی شعر هارم بزارید ... ممنونم

خوبه
۱۲ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۴ تارا رستمی کیا
بده افتضاح کامل نیست  اصلا بدرد نمیخوره کسی اینو نمونه تو اینترنت بزنیم واژه نامه درس 5به صورت خلاصه میاد قشنگ شما از خودتون دراوردین؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!
۱۲ آبان ۹۷ ، ۱۸:۰۶ فاطمه بازیار
بده افتضاح کامل نیست   قشنگ .....شما از خودتون دراوردین؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!
عالی بود 

عالی بود با تشکر ممنون🌹🌹🌹
معنی کلمات رو واقعا از خودتون در آوردین
۰۳ بهمن ۹۷ ، ۰۹:۵۷ معصومه محمودی
امیر حسین
عالی بود ممنون 
۰۷ بهمن ۹۷ ، ۱۸:۴۱ سید عرفان صفاری
سلام ببا عرض خسته نباشید  درس هفت عوض شده و به جاش (علم زندگانی) است از خانم پروین اعتصامی
با سلام خیلی خوب بود . ممنونننننننن
اه اه اصلا بدرد نمیخورههه واقعا کـ
😒😒
۲۲ بهمن ۹۷ ، ۲۱:۳۲ خوشگل خانم
من دررس دواااازدهم رو میخوااااسسستممم 💘💘
با سلام من معنی کلمه ی درس ۱۳ رو می خواستم.
۰۳ اسفند ۹۷ ، ۰۱:۴۳ 💋💋فاطمه💋💋
سلام ممنون عالی بود برای پاور پینت می خواستم
عاللیییییى بووووود 🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🦶🏻🦶🏻🦶🏻🦶🏻🦶🏻😭🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻
دیوونه های خنگ الان نصف سال گذشته از درس های ۱۲ ب بعد بزارین اه اه اه😠😠😠😡😡
عالی
ممنون عالی

سلام خیلی خوب بود به دردم اومد ممنون
عالى بود
عاغا درس شانزده کوش پس😐
مؤمنون ک زحمت مشیدین ولی مرد پسند من نبود میتونستید مرتب تَر و کامل تَر بنویسید 
وا چرا بقیه درس ها نیست ای بابا بقیه درس ها بگذارید  معنی شعر ها و حکایت هم بزارین باتشکر 
سلام خیلی عالی بود من استفاده کردم شما هم استفاده کنید بچه ها 

خوب بود ممنون می شم ادامه ی درس ها رو هم بگذارید 😍thank you♥♥♥

۰۲ آبان ۹۸ ، ۱۸:۰۹ ستاره هاشمی

سلام. خوب هستین؟ واقعا بخاطر زحماتی که کشیدین و لغات رو گذاشتین در این سایت از شما متشکرم.  انشاا... همیشه سر زنده و موفق باشید. و برای تمامی دوستان آرزوی موفقیت می کنم.  ستاره هاشمی هستم 13 ساله از استان بلوچستان و شهر چابهار😙❤

بقیه در س هاکووووووو😯😯😯😯

سلام بیاین اینستاdany07007

۱۸ آبان ۹۸ ، ۱۶:۴۳ مه تا ماکانى

عاللیى کاملش کنید دیه

بقیه درسارو خوردید

عالی بود

 مرسی بابت معنی لغات اگه میشه معنی شعر را هم بگذارید همچنین جواب نوشتن و خود ارزیابی مرسی

ممنونم عالی بود سپاسسسسسسس✌✌✌✌💕💕💕💋💋💋

ممنونم عالی بود سپاسسسسسسس✌✌✌✌💕💕💕💋💋💋

۲۱ آبان ۹۸ ، ۰۰:۴۰ اسما پورنصیری

عالیه ممنون 

عالللللییییییییییییییییییییییی  بود متشکرم

خوب بود دست شما درد نکنه

 

دستت درد نکند زحمت کشیدی خدا خیرت بده 

خوبه من که راضی بودم

بسیار عالی و کاربردی بود 

ممنون

عالییییییییییی😄😄😄😄😄😄

مرسی بابت لغت هایی گه گذاشتیدد 👌👌🙏🙏ممنون

۱۶ آذر ۹۸ ، ۱۶:۴۰ مه تا ماکانى

بعضى معنیا غلطه و چرا درس علم زندگانى نیستن؟؟🤔🤔🤔🧐🧐🧐🤗🤗

سلام خیلی خوب بود لطفا معنی شوق خواندن هم بزارید

سلام این خیلی خوبه ولی بعضی کلمه اشتباه است

من‌‌اصلا‌دوست‌نداشتم😔😔😟🙁☹🙁☹😟

عالی بود درست کلمات ترمم است ممنون

 

۰۷ دی ۹۸ ، ۱۴:۵۸ ابوالفضل محرم زاده شهرستان چایپاره

عالی بود متشکریم 👍👍👍👍👍

 

بد نمودونی سه تا از درس ها نیست

۱۴ دی ۹۸ ، ۱۵:۵۶ ჰჰჰჰგგ

خیلی  ვვვვვვ

عالیه فقط اگه مرتب بود خیلی بهتر میشد

BAD NABOOD.

BAD BOOD.

خیلی خیلی خیلیییییییییی بد بود

 

عالی و بدرد بخور

ای کاش تا درس آخر داشت

در س 12و... را هم بزارید

PA DARS 10 KOSH SH SH SH ?

  • چرا فقط تا درس 9 داره

درس 11 کوششششششش

عالیییییییییییییی بود❤️❤️❤️❤️

 پس چرا همه ی درسارو نداره 

 پس چرا همه ی درسارو نداره . لطفا بقیه درسارو هم بزارید. مرسی

۱۹ بهمن ۹۸ ، ۲۳:۲۶ ــــــــــ

خوب بود ولی لطفا درس های بعدیشم بزارید ممنون میشم❤🙏🙏

لطفا بقیه درسا رو بزارید

خوب بود 🤔😐

خیلی بد بود🤨😕

It's very bad😤😔

Good

سلام خیلی ممنون به دردم اومد

خوب است بد نیست آخه کته کَلَه بمیر دگه وتت نتت

 

خیلی ممنون ومتشکرم اگه معنی شعرها روهم بگذارین خیلی خوب می‌شود

 

اصلا خوب نیست قاتی پاتیه

 

خوبه ولی درس های ۱۲ به بعد هم بزارین

پس بقیه درست آجان

درس۱۲چی 

مگه ما اسگلیم درسای دیگه رو نمیزارین

سلام مرسی عالی بود    عاشقتونم    

عالی بود لطفا بقیخ درس هارو هم بزارید . ممنون.❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

بببببببببببببد

 

پس درس های دیگه کوش چرا نزاشتید اخه

خوب بود ولی درس ۱۲ چی مگه ما نظر ندادیم چرا گوش نمی بگیرین ????????????????????????????????????????????

پس درس های بعدی هم بذارین دیگه

 

درس ۱۳هم بزارید آخه

عالی بود خیلی بهم کمک کرد

ازتون خواهش میکنم بقیه درس ها رو بزارین ما الان که تعطیل هستیم  از درس 12 به بعدهم نخوندیم پس این سایت به چه درد میخوره وقتی بقیه درس ها رو نداره

۱۸ فروردين ۹۹ ، ۱۶:۱۳ فاطمه سادات رضایی

درس های بد هم بذارین دیگع اونا هم مهمت😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠

اصلا خوب نبود

بقیع درس نبود

بدک نبود
۳۰ فروردين ۹۹ ، ۲۱:۰۹ زززززززززززززززززززززززززززززززززز

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

به روز رسانی کنید

۰۲ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۰:۵۵ به هیچکس ربطی نداره

بد

خوب بود ولی کاش بقیه درس هارو هم میذاشتین 

افتضاح بود چون درس شانزدهم نبود 😐😐😐

۱۰ ارديبهشت ۹۹ ، ۱۷:۱۴ بنده ای از بنده های خدا

مزخرف

خیلی بد بود درس ۱۶ رو نداشت

ممنون از اینکه همش بود👌👌👌👌👌👏👏👏👏

چرا از درس سیزده به بعد دیگه نزاشته لطفا بررسی کنید🙏🙏

​​​​​​​خیلی مسخره بوذ 

مرسی خیلی خوب بود 

افتضاح افتضاح  افتضاح 

ا ف ت ض ا ح  =   افتضاح 

سلام ولی من کلمات معنی شده درس 16 روو میخواستم .

درسی که من می‌خواستم رو نداشت.

بد بود.

خیلی افتضابود
۲۳ ارديبهشت ۹۹ ، ۲۰:۱۷ محمد امین حسینی

بد ترین جیز جهان بود

روان خوانی چرا زبان فارسی را دوست دارم رو بذارید

عالی بود فقط درس ها رو جا به جا نوشته بودید

:/

خوب بود ولی برای کسانی که از درس ۱۳ به قبل میخواستن معنی  هاش خوب بود کامل بود ولی متاسفانه اون درسی رو که من میخواستم نداشت 

ولی به کل کارتون خوب هست✔

چرا بقیه درس ها رو نداره 😔😔

ممنون عالی بود❤❤❤❤❤❤

خوبه ولی ایکاش کل درسارو داشت

عالی بود

ولی چرا

بقیه ی درس هارو ندادید

کس و کون همگی

۲۱ شهریور ۹۹ ، ۱۵:۰۴ خانم خوشگله

بقیه درس ها کو 

👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎👎بد بود خیلییییییی

عالی حله چشاته

عالی

واقعا عالی و بی نظیر بود💐💐

:)

سلام.ممنون از سایت خوبتون تواین کرونا خیلی بع دادمون رسید فقط اگه همه درسا بود عالی تر میشد ممنونم

  • Thank you

مثل خلا که وقتی میری دست شویی نصف دست شویی در نمیاد 

زهرا هستم این شماره منه هر که میخواد بیاد پیوی تلگرام یا واتساپ.      09921470199

۰۷ مهر ۹۹ ، ۱۸:۱۸ فاطمه درویشی
سلام خیلی عالی است لطفا شعر ها را هم بگذارید

خیلی عالی بود دستتون واقعا درد نکنه من داشتم دنبال همین لغت ها میگشم گفتم شاید اینجا باشه دیگه از این به بعد همیشه از اینجا لغت هام رو از اینجا در میارم👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻👋🏻🤛🏻🤜🏻🤛🏻🤜🏻🤛🏻🤜🏻🤛🏻🤜🏻🤛🏻🤜🏻🤛🏻🤜🏻🙏🏻

واقعا عالیه ممنونم

۰۹ مهر ۹۹ ، ۲۰:۱۹ محمد حسین رنجبر

ممنون بابت زحمات شما 

افتضاح

 

خیلی ممنون 

خیلی خوب هست

جکگگگجحگچ

عالی بود لطفا همه ی درسارا بزاریدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد0ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددئدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

خیلی خیلی عالی بود واقعا به دادم رسید 👍👍👍👍👍❤❤❤👍👍👍👍👍

عالیییییی بود ممنونم . لطفا به یه درس هارم بزاری

۱۸ مهر ۹۹ ، ۰۰:۰۲ زینب سیفی

ممنون بابت لغات                                        

                                                             تشکر

 

خوب بود... اگ مرتب بود بهترم میشد... انقدی داشت ک بتونه کمکم کنه :/

پرسپولیسیا بیان تو چنل من تو ایتا :)                                                                                                                                                             اینم لینک چنل....                                   Pers64@                                                                                                                                    منتظرتونم... فقط پرسپولیسیا... حوصله ی کیسه کشارو ندارم... 

خوب ولی معانی شعرخوانی توفیق ادب رو ندارد

کس ننت

خیلی خوب بود واسه منکه ایاینا رو می خواستم

عالی بود

عالی بود
بقیه هم بزار

عالیه

۰۲ آبان ۹۹ ، ۱۴:۵۳ سیده زهرا موسوی

سلام من یه شعری سرودم می خوام. بخونم

می خوام برسونمت ماچ آبدار کنمتو هیچی نگیو بنشینی ساکت آخ بدنشو به به اخه آلت تناسلی به این خوبی کسی دیده نهنه

۰۲ آبان ۹۹ ، ۱۵:۰۷ سیده زهرا موسوی از شوشتر 1377

دوستان بچم بخدا فرستاده این اهنگ بد و بی تربیتی رو تو گروه شرمنده از همه حضار من تنبیهشم کردم به خاطر این کار بد

 

خودا وکیلی درس ۹ رو دیدم جر خوردم😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐

خیلی خوبه برای شب امتحان

۰۶ آبان ۹۹ ، ۲۱:۳۸ امیر علی دشتکی

من از خدمات این کانا ل راضی بودم

 

عالی بود

 

ممنونم.استفاده کردم🤗

بارت

.

 

بد نبود خوب بود

😒😒😒

جالب بود اما اصلا کامل نیست😕😕😕🥴🥴🥴🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️

عالی بود

عالی بود خیلی خوب بود ولی ای کاش بقیه درس ها هم بودن 

 

با تشکر فراوان🙏

عالی ممنون از زحماتتون

واقعاً خیلی خیلی خوب بود

چراااااااااااااااااا آخه آنقدر درساش کمههههههه

 عالی بود💙

ممنون 🌹 

 عالی بود💙

ممنون 🌹

معنی شعر هارو نمیزارید🤔

بازم ممنون💜

سلام خیلی خوبه 

ممنونم برای شب امتحان عالیه مختصر و مفید

۱۸ آبان ۹۹ ، ۲۳:۱۸ خوبم ممنون

ممنونم برای شب امتحان عالیه مختصر و مفید

۲۰ آبان ۹۹ ، ۱۸:۰۰ عارفه اکبری

عالیه ✌✌👌👌

 

 

ممنون👍

خیلی عالی ممنون

۲۵ آبان ۹۹ ، ۱۳:۴۷ علیرضا معرف

عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

سلام لطفا همه ی درس هارو بگذارید

ولی جمعا خوب بود  ممنون😍✌️💙💙

عالی بود دستتون درد نکنه

ممنون خیلی خوب بود  🌺🌺

من خیلی استفاده کردم 👏👏

بنظر من خوب بود 😍

 

 

😡😡😡😡😡😡😡😡😡معلمش اینقدر زحمت کشید اینارو گذاشته باید به معلمش احترا بزارین نه اعتراض کنین شما هایی که میگین بد بود برین یه سایت دیگه 😡😡😡😡🤬😡😡🤬

 

عالی من همیشه ازش استفاده می کنم

عالیه💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💞💞💞💞💞💞💞🌹🌹🌹🌹🌹🌹

درس ها جابه جا نوشته شدن

افتضاه

۱۲ آذر ۹۹ ، ۲۰:۳۲ پارسا مغصوم علیزاده

خوب بود ممنون از سایت خوب تون❤❤❤❤

۱۴ آذر ۹۹ ، ۱۲:۳۹ فاطمه زارعی

سلام خیلی عالیه ممنون که تمام معنی هارو دارید فقط زنگ آفرینش معنی هاش قاطی هستش نمیشه خوند لطفاً اون پرسو درست کنید

عالی بود

خیلی خیلی خوب بود ممنون 🌺🌺🌷🌷🌹🌹🌻🌻🌸🌸

کامل نیست.

چقد بد کار ادم را راه نمیندازه خیلی بد 

اصلا خوشم نیومد 

لطفا بقیه درس هارو ام بزارید......با تشکر

ممنون بابت لغات تون خیلی خوب 

👌👌👌👌👌👌👌👌

عالیه 

چقد غلط املایی داری 😑

 

 

چرا معنی کلمات جدا نیست ؟

خوندن سخت میشه​​​ ​​

عالی فقط چرا درس ها کامل نیست 

این چرا مال هزار سال پیشه چنتا از درسا نیست 

خوبه خیلی خوب

خیلی عالی فقط درس ها کامل نیست. لطفا کامل کنید.

خوبه 

خیلی خیلی خیلی بد است ازش متنفرم

اصلا کامل نیست

۱۴ دی ۹۹ ، ۱۵:۱۲ پوریا پارسافر

سلام من هر کار می کنم درس 12 رو نمی بینم لطفا بزاریدش

 

۱۴ دی ۹۹ ، ۱۵:۴۲ 1475258468648654684454418654685

واااااااااقعاا مزخرف عالی بود خیلی خوشم اومد ولی لطفا درسای بعدشم بگزارید

 

برام دعا کنین

دعا کنین رلم برگرده بخدا هر چی بخواین میدم

به خدا قسم میخورم همه چی میدم هر چی بخواین فقط دعا کنین

اولدوز

ممنون خیلی خوب بود ولی اگه میشه کامل ترش کنید ♥️

نگین خاک تو سرت

نباید یه نظری مینوشتی

اه

 

خیلی مسخره بود

چی مسخره بود تبسم

خاک تو سرتون سینگلا

۱۹ بهمن ۹۹ ، ۱۰:۴۰ سیدمحمدموسوی

خیلی آلی بود

من چی زدم چی در اوردین الهی خیر نبینین خراااا

گو نخو هانیه جنده

خیلی خوب بود من سه شنبه یعنی امروز در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۹ امتحان فارسی دارم کلاس هفتمم از درس یک تا دوازده عالی بود 🌹🌹🌹🌹😘😘😘😘😘🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

واقعا که پس کو درس 14😶😑🙄😣🤔

سلام من یه سوال دارم

میگه مترادف کلمه /متعلق به / در درس 12 صفحه ی 108 امده ان را بیابید

۰۵ اسفند ۹۹ ، ۱۳:۵۳ ‹.̶̶̶̶̶ᷝ͜.̶ᷟ|̶̶̶̶̶̸᷍ᴢ̸ᵃʜ̸᷍ʀ̸ᵃ❰🌼̶̶̶̶͟͞͞❱̶̶̶⅍͢▽̶̶͞ ̶̶̶͟❰̶⛓̶͟͞

عالی بود 

عالی بود 
(مثلا تو منتظر بودی من بگم عالیه :|)

 

دعا میکنم رل مبینا برگرده
فردا ان روزی که بردیا دعا کرد
مبینا : وای شهاب یعنی دوباره با هم دوستیم
شهاب : اره عشقم
شهاب تو دلش : اره عشقم من با تو کارم تموم شه ولت میکنم 
 موقعی که شهاب مبینا رو ول کرد الهی خیر نبینی بردیا دخترونگیمم از دست دادم 
و این شد دعای بردیا 😂😂😂

علیرضا معرف داداش از خط زدی بیرون عمویی

بردیا جان تو گه خوردی چند ماه پیش با اسم من اومدی نظر دادی :|

 

سیده زهرا موسوی از شوشتر 1377 ببخشید خانم یعنی شما تو 12 سالگی حامله شدید؟

 

نه نه باید 10 سالت بوده حامله شده باشی که بچت هم سنه من باشه

بردیا چرا انقدر کس میگی  ننه جنده

کثافت تو چقدر بی خودی

داری با خودت حرف میزنی

اخه بیشور عوضی تو میدونی اسم رل من چیه اسمش آریا هس چرا نخود میشی

کثافت هرزه گمشو

تقریبا خوب بود

بچه ها اومدین دعوا کنین

پوریا بامن دوست میشه

اگه اره 

شماره تو اینجا بفرس 

باز بعدا نگاه میکنم

 

رها خاک دنبال رلی

وا چرا درس 12رو ندارید 🥵

سلام هیچ نظری ندارم خدفس

واقعا خیلی بدبود چرا نصف درس ها را نداره😠😡🤯

پزپزی جون اگ نظر هم نمیدادی برامون مهم نبود کس کش جاکش  قرمساق                                                                                          میگم مادرتو بگان  تو هم بیا منو بگا بیا کیرتو بخورم بیا منو بکن بیا منتظرم  قشنگ نشینم روت منو بکن بیا لیس بزن لای پامو

هر کی میخواد کونم بزاره اینجا شماره بده خودم زنگ میزنم

قشنگ بیاد منو بکنه کیرشو کنه تو کونم  لب  بدم بهش ممه بدم

اقا من کونم داره درد میکنه یکی بیا  منو بکنح 

دارم دوونح میشم

اه اه 😡😡دهنمو سرویس کرد چخبر 😰

همدیگه نصف درس هارو نوشته نصف شو ننوشته 👿👿

09917536659

مبینا به این پیجم نود یا همون عکس لختی بفرست r6_for_ever تو اینستا

 

عالی بود درس ۱۴ رو نداشت😐

سلام یه چیزی بگم بدتون نیاد

 

سایتتون اصلا خوب نیست خیلی افتضاح هست پس بقیه درس ها کو؟

واقعا الکی دارید وقت خودتون رو هدر میدید 😠😠😠😡😠😡😠

جررررررررر باوا جرررررررررر چقدر حمایت کردین ها بیه منم بیام ب شما کون بدم

بسیارعالی بود 

۱۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۸:۰۵ سبحان 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎

اثلا خوب نیست 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠💣💥💥💢

۱۹ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۸:۰۶ سبحان 😎 😎 😎 😎 😎 😎 😎

اثلا خوب نیست 😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠💣💥💥💢

عالی بود ممنون از لطفتون 

کص کش ها بقیه ی درس ها رو هم قزارید

خا کو بقیش..!😐🍆

پعف حجی چق کصشر مگین ت کونم عمتون خوبع

سام علیک

عالی بود ماشالالله

کس خار یک یکتان

 

مملو چیح میقی حااا 

کیرتو بکن تو کون عمه خدت اون وق خب میشح باوووو

خیلی عالی ممنون از لطفتون اونایی ک دارن فحش میدن شعور شخصیت خودشونو نشون میدن ک ندارن

هی مبینا برای چی فحش میدی فک کردی شاخی هر چی دلت میخواد میگی بهشون استفاده نمی کنی نکن گمشو از سایت برو بیرون اسگول

درس های آخر نیستش که اصلا 😑😑😑

 

عالیییییییییی ممنون

 

خوب نبود

 

ممنونم فقط میشه که کلماتی مثل قافیها٫٬مراعات النظیر و۰۰۰را هم بزارید ممنونم 

 سمیرا عوضی کس کش جندع ننه جندع میدم مادرتو بگان شاسکول هرزع فک کردی خیلی تو کونی ها

خودت گورتو گم کن بزن ب چاک نبینمتا گمشو هریییییییییییییییییییییییی کس کش برا مح شاخ شدع هر شاخی باشی من ازت بالا ترم بیشین سر جات بچع هنو دهنت بوی شیر کونی مامانتو میدع هری باو هری

گیز پوخ موخ افتادیم سیهدیر باو هرزع

سینکوووووووووووووووووو

بصیک

هرزه ننه بابا جندع کونی

گیر قرمساقا افتادیم دگ فقد

سمیرا ننه جندع برو پی زندگیت باو با ما در نیوف بد میشح واست ننه کونی

اون ور دنیا هم باشی لب تر کنم سرت از بدنت جا شدح افتادددد

نترس ننه کونی نترس تو چی هستی ک بیام دنبال تو یکی ننه کلاغ بیوفتم

پس گمشوووو بصیک حلع اوک

هری برو پی زندگیت هنو کوچیکی قورباغه تازه متولد شدع ای هریییییی دهنت بوی شیر میدح

Hollo my friend 

it's very good thanks 

متشکرم عالی است

۲۶ آذر ۰۰ ، ۲۳:۲۰ عاشق هرچی دختر

دخترها شماره بدید

۲۶ آذر ۰۰ ، ۲۳:۳۳ عاشق هرچی دختر

مبینا بیا بکنمت

فداتم لاوم

اخ نمدونم ک ادرست کجاس جون جونی خخخخخخ

درضم اسمتم نمدونم

۰۴ دی ۰۰ ، ۱۷:۴۷ عاشق هرچی دختر

سلام مبینا بگو تو کدوم شهر زندگی میکنی وشماره اتو بدی خیلی ممنون میشم چو ن میخوام بکنمت باید اشنا باشم باهات شماره تو نمیدی؟ یا میدی؟

۰۴ دی ۰۰ ، ۱۷:۴۹ عاشق هرچی دختر

من اسمم امیرمهران است

اخ اگ بگم کدوم شهرم میای؟؟!!

 

 درضم امیر مهرانم نفسم چن سالتع؟؟

۰۶ دی ۰۰ ، ۱۰:۵۳ عاشق هرچی دختر

ببخشید مبینا تو پسری ادا درمیاری؟

 

وااااا چ پسری خخخ

مگ من چی گفتم ک میگی پسرم؟!!!!

۰۸ دی ۰۰ ، ۱۳:۳۳ عاشق هرچی دختر

اخه خیلی غیر عادی 

 

 

حالا ولکن شماره میدی یانه؟

 

واس چی باید عادیح باشم؟

 

۰۸ دی ۰۰ ، ۱۵:۴۶ عاشق هرچی دختر

مبینا شماره میدی؟

ول با شمارموح بدم هم ک نمیای واس خاطر مح فقد

۰۹ دی ۰۰ ، ۱۰:۱۷ عاشق هرچی دختر

سلام تو بده میام

۰۹ دی ۰۰ ، ۱۰:۳۶ عاشق هرچی دختر

ببینم من عاشقت شدم  باهم ارتباط داشته باشیم تا اگر موافقی ازدواج کنیم من عاشقتم نفس جیگر 

۰۹ دی ۰۰ ، ۱۰:۵۵ عاشق هرچی دختر

شمارهتو بده

۰۹ دی ۰۰ ، ۱۱:۰۵ عاشق هرچی دختر

مبینا اگر دلت میخواد بکنمت لب بازی و...  شمارهتو بده اگر ندی مطمن میشم که همش دروغ گفتی 

۰۹ دی ۰۰ ، ۱۱:۱۱ عاشق هرچی دختر

مبینا تا فردا ساعت 13:00وقت داری شمارهبدی واگرنه دیگه نمی خوامت 

عشقم از کدوم شهری اول بگو

اخ وال باید سنمون ب هم بخورع دیه مح 14 سالمع ت چن سالع کلاس هفتمی؟؟ ک اومدی این سایت

۱۰ دی ۰۰ ، ۱۸:۳۵ عاشق هرچی دختر

ببین من تو با هم ازدواج کنیم هرچی بگی میگم چشم من 13 سالمه لطفا شمارتو بده من عاشقت شدم بخدا که ندی خود کشی میکنم

۱۰ دی ۰۰ ، ۱۹:۵۷ عاشق هرچی دختر

مبینا من عاشقت شدم شماره واتساپتو بده تروخدا 😭😭😭😭بخدا ناراحتم تروخدا شماره بده

۱۰ دی ۰۰ ، ۲۱:۱۶ عاشق هرچی دختر

مبینا کجایی میدونم برات مهم نی خودکشی کنم ولی اگر تا ساعت12ظهر شماره دادی که هیچ اگر ندادی بخدا خود کشی میکنم حالا ببین منتظر شماره دادنتم اگرم ندادی حلالم کن👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋👋

۱۰ دی ۰۰ ، ۲۱:۱۷ عاشق هرچی دختر

بعدم من اسم دوم امیرحسین هست ازشهر البرز اگرشماره بدی هرشهری باشی میام دراینده خواستگاری

۱۱ دی ۰۰ ، ۱۰:۳۱ عاشق هرچی دختر

مبینا دیگه پیام نمیدی باشه فقط حلالم کن من طبقه ششم بالاپشت بوم هستم تا 12وقت داری وگرنه حلالم کن

۱۱ دی ۰۰ ، ۱۸:۱۲ عاشق هرچی دختر

مبینا یک داستانی هست که بهت میگم بعدا دیگه نمیخوامت ازصبح تاحالا هیچ پیامی نمیدی ولی ببین صبح که میواخستم خودکشی کنم پدرم من پیدا کرد ولی بد بخت شدم من که شانس نداشت تو انگارازمن خوشت نمیاد منم میرم یک رل دیگه ای پیدا میکنم هم میکنمش هم مه مه میگیرم دیگه نمیخوامت دلم خیلی شکت اگرشماره دادی برمیگردم ولی اگرنه خداحافظ برای همیشه مبینا

چرا چرت میگی خود کشی چیع باو جررررر خودم فقط معلومع دیه دروغع همش

خود کشی چیع باو مسخــــرع جرر

مح خودم از شهر تهرانم ی سال هم ازم کوچیک تریح چجوری میای خوواستیگاریم هه

۱۲ دی ۰۰ ، ۱۰:۳۹ عاشق هرچی دختر

بقران قسم میخورم داشتم بخاطرتو خودکشی میکردم اقابهت میگم هرچی بگی میگم چشم فقط باهم ازدواج کنیم تروخدا ازت خواهش میکنم  سن یک عدد است 

۱۲ دی ۰۰ ، ۱۰:۴۸ عاشق هرچی دختر

مبینا من عاشقت شدم چرا متوجه نیستی بقران قول میدم اگر دراینده باهم ازدواج کنیم یکاری کنم که همه انگشت به دهن بمونن  ترو به جون پدر مادرت نه نیار خوشبخت ترین ادم جهان میشی یک تو بهت نمیگم تروخدا بیا 8سال باهم ارتباط داشته باشیم دوباره ادرس هر خون ای که بودینو بده میام برای خواستگاری من عاشقت شدم عشقم نفسم عمر بقران دروغ نمیگم      فکر نکنی من تورو بخاطر سکسی میخوام من عاشقت خودت شدم 

۱۲ دی ۰۰ ، ۱۲:۵۲ عاشق هرچی دختر

مبینا من عاشقتم اگر شماره تو بدی و یک بله ای بگی من اسم عاشق هرچی دختره رو بردارم  عاشق خودت عمر از13سالگی به بد من😉

۱۲ دی ۰۰ ، ۱۲:۵۴ عاشق هرچی دختر

مبینا یک بار دیگه شماره میدی یا اگه نمیدی بیا همینجا چت کنیم تا8سال دیگه

باو 8 سال من هنو خودتو ندیدم ندیدم ک اصن قیافت چجوریع

۱۲ دی ۰۰ ، ۱۶:۳۵ عاشق هرچی دختر

بابا من گوشی ام دست مامانم بعد اون داستان نمیتونم شماره بدم 

توشماره تو بده ولی دوشماره اخرشو نده تو واتساپ بزن مبینا امیرحسین سایت فارسی هفتم منم تروپیدا میکنم هم تو عکس بفرست هم من اگرازهم خوشمون نیومد که هیچ اگراومد ارتباط داریم تا ازدواج نظرت

۱۳ دی ۰۰ ، ۱۱:۵۰ عاشق هرچی دختر

مبینا عشقم تو منو داری نگران میکنی بابا اقا شماره تو میدی یانه؟؟؟ 

باو ت از شهر البرزی مح تهران درضم 13 سالتع اصن نمیشع ول با

۱۳ دی ۰۰ ، ۱۴:۵۹ عاشق هرچی دختر

 مبینا تورو به جون پدرمادرت نه نیار سن عدده و گفتم اگر تو هرجا باشی من میام تروخدا نه نیارباشه؟

باو ت گوشی هم نرعی میگی واتساپم دست مامانمع من از تهرانم مسیرت دورع ول با

۱۴ دی ۰۰ ، ۱۲:۱۱ عاشق هرچی دختر

اقا من گوشی برای خودم بعد داستان خودکشی مامانم چک می کنه تو که شماره نمیدی خب پس این کارو حداقل کن تو که هنوز منو ندیدی هی نه میاری

۱۴ دی ۰۰ ، ۱۲:۱۴ عاشق هرچی دختر

من فامیلم گرشاسبی تو فاملیتو بهم بگو کاردارم ولطفا به جون پدر مادرت قسمت میدم فامیل درست خودت بگو

۱۴ دی ۰۰ ، ۱۲:۱۹ عاشق هرچی دختر

مبینا فامیلتو میگی؟

چرا ب جون مامان و بابام قسم میدی ها بابا چرا باید بت دروغ بگم ؟؟؟؟؟

من فامیلیم سپنتا هس

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی